Comtessa Vermogensbeheer

Disclaimer

Comtessa Vermogensbeheer B.V. (hierna te noemen Comtessa Vermogensbeheer), kantoor houdende aan Wegalaan 14-16, 2132 JC  te HOOFDDORP beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Comtessa Vermogensbeheer behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Hoewel het streven van Comtessa Vermogensbeheer er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan Comtessa Vermogensbeheer geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, op welke wijze of grondslag dan ook, ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Algemeen

Comtessa Vermogensbeheer is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Comtessa Vermogensbeheer staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Bovendien is Comtessa Vermogensbeheer een deelnemende instelling bij het Dutch Securities Institute en is het aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voor meer informatie hieromtrent zij verwezen naar www.afm.nl, www.dnb.nl, www.dsi.nl en www.kifid.nl.

Alle informatie of gegevens die naar Comtessa Vermogensbeheer wordt/worden gestuurd via deze website, via e-mail of op een andere wijze zal/zullen worden behandeld in overeenstemming met de wet.

De door Comtessa Vermogensbeheer op/via deze site verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De door Comtessa Vermogensbeheer verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Comtessa Vermogensbeheer alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Comtessa Vermogensbeheer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Comtessa Vermogensbeheer worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Comtessa Vermogensbeheer. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Comtessa Vermogensbeheer, waaronder personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal. Zij kunnen van tijd tot tijd een long- of shortpositie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen.

Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Comtessa Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfd rendement, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Het is niet toegestaan om de informatie over te dragen, te verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. U dient aanwijzingen van Comtessa Vermogensbeheer omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers dienen rekening te houden met de risico's verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. Het is de verantwoordelijkheid van de beleggers om zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Privacy Statement

Comtessa Vermogensbeheer respecteert de privacy van haar bezoekers en cliënten.
Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens
Comtessa Vermogensbeheer verzamelt persoonsgegevens die de gebruiker van de website, een cliënt of abonnee zelf aan Comtessa Vermogensbeheer heeft verstrekt. Deze gegevens worden onder meer verzameld uit hoofde van de cliëntrelatie. Persoonsgegevens kunnen onder meer zijn: naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. In het geval van een overeenkomst uw bankrekeningnummer en ID-gegevens.

Doel
De persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de dienstverlening, waaronder de administratie- en uitvoering van de overeenkomsten, verplichtingen op basis van de wet maar ook om de werking en het beheer van deze website mogelijk te maken. De persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, een wettelijke bewaartermijn van toepassing is of totdat u ze laat verwijderen.

Derden
Persoonsgegevens zullen alleen aan andere organisaties worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als er een wettelijke verplichting bestaat.

Google Analytics
Wij willen het gebruiksgemak van de website zo goed mogelijk optimaliseren en informatie bieden die op uw informatiebehoefte aansluit. Comtessa Vermogensbeheer maakt daarvoor gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van een derde. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.
Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u in het privacy beleid van Google vinden.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in het cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Comtessa Vermogensbeheer maakt gebruik van verschillende cookies. Onder meer om gegevens die u heeft ingevuld te kunnen onthouden en om de werking van de website te kunnen verbeteren.

Uitschakelen en verwijderen cookies
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies kunt uitschakelen.

Uw rechten
U heeft volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw gegevens te vragen of bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens. Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u vragen of wenst u inzage in uw gegevens, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: info@comtessavermogensbeheer.nl

Disclaimer publicaties

Algemeen

Deze publicatie is samengesteld door Comtessa Vermogensbeheer. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Comtessa Vrmogensbeheer betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Comtessa Vermogensbeheer niet instaan. Comtessa Vermogensbeheer geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Comtessa Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeften van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Comtessa Vermogensbeheer verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Comtessa Vermogensbeheer. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer.

Openbaarmaking

• De schrijver verklaart dat zijn of haar beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de opinies die in deze publicatie zijn weergegeven
• Comtessa Vermogensbeheer verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in deze publicatie vermelde bedrijven
• Publicaties kunnen worden uitgebracht naar aanleiding van 1) ondernemingsnieuws zoals gepubliceerde cijfers, fusies, overnames 2) marktgebeurtenissen en/of koersbewegingen
3) wijzigingen in eerder uitgebrachte opinies.
• De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland

Copyright en trademark waarschuwingen

Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze site behoren te allen tijde toe aan Comtessa Vermogensbeheer. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Elke vorm van reproductie en elk gebruik van kopieën van de inhoud van deze site voor andere doeleinden dan privé- gebruik, zijn strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de copyrightbezitter of van haar wettelijke vertegenwoordigers.

Meer informatie

Vraag hier de brochure aan

Dienstverlening

Maatgesneden concepten

Portefeuille analyse

Vrijblijvende check